Handicappede kan bosette seg hvor de vil!

Februar 2016: En mindre Akershus-kommune er pålagt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus å behandle en søknad om heldøgns helse-, og omsorgstjenester for en 26 år gammel psykisk syk kvinne. Kommunen begrunnet sin avgjørelse med at kvinnen ikke var bosatt i kommunen. – Praksis betyr Fylkesmannens vedtak at handicappede kan bosette seg hvor de vil i landet, sier advokat Edmund Asbøll som har bistått kvinnen.

Saken begynte i 2014 da kvinnen, etter et opphold på sykehus, søkte om å få heldøgns helse-, og omsorgstjenester i den aktuelle kommunen. Kvinnen hadde da folkeregistrert adresse i en annen kommune. Kommunen avslår søknaden på det grunnlaget, i praksis uten å realitetsbehandle søknaden og opplyser i tillegg at kvinnen slett ikke ønsker å bosette seg der i fremtiden heller.

Ved hjelp av advokat Asbøll klager kvinnen på kommunens vedtak, og presiserer at det er feil at hun ikke ønsker å bosette seg i kommunen. Men kommunen avslår likevel klagen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus får deretter saken på sitt bord, og etter å ha gjennomgått alle dokumentene i saken og fastslår i sin vurdering at ”alle har rett til å bosette seg hvor de selv ønsker. (…) For at personer med et omfattende bistandsbehov skal ha reelle muligheter for å flytte, er det en forutsetning at tilflyttingskommunen utreder tjenestebehovet og fatter vedtak, selv om søkeren ennå ikke har flyttet eller oppholder seg i kommunen”.

I følge Fylkesmannen er kommunens vedtak derfor mangelfullt vurdert og utredet.

Saken skal nå utredes på nytt i kommunen og nytt vedtak fattes.