Full seier over NAV klageinstans

Januar 2015: 

Etter å ha vært eksponert for kvikksølv gjennom sitt arbeid som tannlegeassistent i nærmere 25 år opplevde den 60 år gamle kvinnen stadig større hukommelsesproblemer, hadde tendenser til å falle samt utviklet angst. Men NAV Sentralt Yrkessykdomskontor fastslo at det ikke var noen årsakssammenheng mellom hennes arbeidssituasjon og helseplager.

Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget hun på vedtaket tilbake til 2008 og saken ble deretter behandlet av NAV Klageinstans, som opprettholdt avslaget. Saken gikk derfor videre til Trygderetten som rett før jul avsa sin kjennelse:

NAV Klageinstans må omgjøre sitt vedtak. Kvinnen har nå godkjent yrkessykdom og har krav på menerstatning.

-En meget prinsipielt viktig avgjørelse av Trygderetten, sier advokat Asbøll i en kommentar.

Det  springende punkt har altså vært om det er sannsynlig at kvinnens helseplager skyldes kvikksølveksponeringen slik folketrygdloven krever. Partene innhentet ulike sakkyndige rapporter, spesialisterklæringer og tester, som spriket i forhold til om det forelå årsaks-sammenhenger. Det bar Trygderettens kjennelse også preg av, siden rettens flertall, de juridiske rettsmedlemmene også festet seg ved at kvinnen på 70-tallet arbeidet med kobberamalgam og sølvamalgam. På den tiden oppsto det søl og arbeidet foregikk uten avtrekk. Selv om dette ikke har vært den største belastningen, fastslår flertallet at det er en ”rimelig sammenheng” mellom  påvirkningene og kvinnens sykdomsbilde.