Viktig seier for ME-syk i Trygderetten

Viktig seier for ME-syk i Trygderetten

Juni 2014: Den 21-årige kvinnen ba NAV om uførepensjon. Men NAV Forvaltning avslo, og NAV Klageinstans opprettholdt avslaget. Men ved hjelp av advokat Edmund Asbøll anket hun avgjørelsen inn for Trygderetten og vant solid.

Bakgrunnen for å søke om uførepensjon er at kvinnen har diagnosen kronisk utmattelsessyndrom, ME, utløst av en infeksjon i 2007. Av samme grunn ble skolegangen etter hvert avbrutt, samtidig som helsetilstanden ble forverret, hvilket ble bekreftet av flere legeerklæringer:

«(Kvinnens navn) tilstand er kronisk, varig og invalidiserende i en slik grad at det er umulig å forestille seg at hun går ut i noen form for arbeid».

Og nettopp her ligger sakens kjerne. NAV ville ikke utelukke at kvinnen på sikt vil kunne bli bedre av sin lidelse, og at det således ville være feil å sette henne utenfor arbeidslivet allerede nå. En diagnose i seg selv gir ingen rett til uførepensjon fra folketrygden var et av NAVs motargumenter, som la til at de mente at ME-lidelsen ikke var tilstrekkelig dokumentert.

Det Trygderetten dermed skulle ta stilling til, var om kvinnen oppfylte kravene i folketrygdloven om rett til uførepensjon. Og det gjorde de. Retten fastslo at det er dokumentert at kvinnen, i en alder av 21 år, har hatt ME-lidelsen i syv år, som har medført at hun nærmest har vært sengeliggende hele døgnet, at hun er totalt utmattet, har hjertebank, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, dårlig søvn og sosial angst.

Trygderetten omgjorde dermed NAVs vedtak og innvilget kvinnen uførepensjon, og ba i tillegg NAV om å vurdere om det skal utmåles uførepensjon etter reglene særreglene for ung ufør.

-        Dette er en svært viktig avgjørelse for andre ME-rammede i Norge, sier advokat Asbøll.