Pasienterstatning etter fødselsskade

Pasientskadeerstatning tilkjent i Lagmannsretten i september 2014.11.10. Gutt på seks år hadde fått en nerveskade i arm/skulder under fødselen som hemmet ham sterkt. I retten var partene enige om at skaden hadde oppstått under barnets fødsel, og at det hadde skjedd en overstimulering med riestimulerende drypp. Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og tingretten la til grunn at barnet ikke hadde krav på erstatning da de mente at det ikke var årsakssammenheng mellom riestimulerende middel og nerveskaden hos barnet.

Lagmannsretten kom derimot til at det forelå årsakssammenheng og tilkjente barnet erstatning