Fikk 80.000 kroner i rettferdsvederlag for kritikkverdig oppvekst

En ca. 50 år gammel mann får ved hjelp av advokat Edmund Asbøll 80.000 kroner i rettferdsvederlag fra staten for å ha levd i svært kritikkverdige oppvekstforhold uten at myndighetene grep inn. Og mannen måtte selv ta initiativ for å bli utredet for ADHD for noen få år siden.

Sakens dokumenter er grelle eksempler på datidens barnesyn i skolen. Det fremkommer blant annet at han som liten gutt fikk følgende uttalelse hengende ved seg: diagnosen hans ca 1963 var ”åndelig tilbakestående”. På skolen ble han flyttet over i en klasse med ”hjerneskadde” barn, angivelig fordi han ble svært urolig da faren dro til sjøs. Disse forholdene kvalifiserer imidlertid ikke til rettferdsvederlag, men det er liten tvil om at det har vært belastende, heter det i avgjørelsen fra Utvalget for rettferdsgrunnlag. Men forholdene hjemme, med en stadig mer alvorlig psykiatrisk syk mor, gjorde oppveksten svært utrygg for ham. I tillegg kom foreldrenes alkoholmisbruk og fysiske avstraffelser. Alt dette førte til at gutten ble sengevæter, fikk utagerende adferd, var urolig, rastløs og ukonsentrert

Da han senere fikk et opphold på Statens sykehus (senter) for epileptikere, ble det avdekket at gutten hadde et generelt dårligere funksjonsnivå enn svarende til alderen. Til det svarte barnevernet at de ”ikke hadde noen som helst mulighet til å være (sykehuset) til hjelp i saken”.

På bakgrunn av det offentliges rolle i saken, anbefalte derfor Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet (BUfdir) etter en helhetsvurdering at mannen får 80.000 kroner i rettferdsvederlag fra staten for manglende oppfølging. Ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 12 i 2008/09 vedtok Stortinget at den såkalte billighetserstatningsordningen skulle endre navn til Stortingets rettferdsvederlagsordning, fordi begrepet er et mer dekkende uttrykk for hva ordningen står for. Det er Statens sivilrettforvaltning som er sekretariat for Utvalget for rettferdsgrunnlag, som behandler søknadene.