Barnevernet grep ikke inn - 100.000 kroner i rettferdsvederlag

En ca. 50 år gammel kvinne har fått 100.000 kroner i såkalt rettferdsvederlag for at det lokale barnevernet ikke grep inn under hennes oppvekst, til tross for at de måtte ha kjent til hvor skadelige forholdene var. Foreldrene til kvinnen hadde nemlig tidligere mistet omsorgen for hennes søster.

Ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 12 i 2008/09 vedtok Stortinget at den såkalte billighetserstatningsordningen skulle endre navn til Stortingets rettferdsvederlagsordning, fordi begrepet er et mer dekkende uttrykk for hva ordningen står for. Det er Statens sivilrettforvaltning som er sekretariat for Utvalget for rettferdsgrunnlag, som behandler søknadene.

Og på bakgrunn av sakens dokumenter, og med bistand fra advokat Edmund Asbøll, har Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet (BUfdir) etter en helhetsvurdering anbefalt at kvinnen tilkjennes 100.000 kroner i rettferdsvederlag fra staten for manglende 9nngripen. Forutsetningen for at barnevernet kan klandres for ikke å ha grepet inn ovenfor søkerens omsorgssituasjon, er at barnevernet hadde mistanke om eller kjennskap til at forholdene i hjemmet var så dårlige at de kunne gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven. Og det må de ha visst, all den tid at foreldrene tidligere hadde mistet omsorgen for hennes søster. Rettferdsutvalget kan etter den ordinære ordningen innvilge rettferdsvederlag på inntil 200.000 kroner.