70.000 kroner i rettferdsvederlag for mangelfull oppfølging i skolen

En 30 år gammel mann er ved hjelp av advokat Edmund Asbølls juridiske bistand innvilget rettferdsvederlag fra Staten, etter at han ble utsatt for mangelfull oppfølging i skolen.

Ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 12 i 2008/09 vedtok Stortinget at den såkalte billighetserstatningsordningen skulle endre navn til Stortingets rettferdsvederlagsordning, fordi begrepet er et mer dekkende uttrykk for hva ordningen står for. Det er Statens sivilrettforvaltning som er sekretariat for Utvalget for rettferdsgrunnlag, som behandler søknadene.

I dette tilfellet er søknaden forelaget Utdanningsdirektoratet, siden det i følge mannen på 1990-tallet skjedde en alvorlig svikt på PPR-kontoret (pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste), fordi gutten da hadde symptomer han hadde burde tilsagt at han skulle vært sendt til utredning.

Utdanningsdirektoratet anser det dokumentert at klasseforstandedren alt i 2. klasse var klar over at gutten hadde lese-, og skrivevansker. Men det var først i 5. klasse han ble testet. På grunn av lange ventelister ble han ikke ytterligere utredet før han begynte på videregående skole, og først ved utgangen av det året ble han selv best om å kontakte skolen for eventuelle spesielle tiltak.

Mannen er nå tilkjent 70.000 kroner i rettsvederlag.
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag kan etter den ordinære ordningen innvilget vederlag på inntil 200.000 kroner.