300 000 kroner i rettferdsvederlag etter overgrep i spesialskoler og fosterhjem

En 52 år gammel mann har fått 300 000 kroner av Stortinget for overgrep han opplevde i barndommen på offentlige spesialskoler. Mannen har i dag sosial angst og kroniske depresjoner.

Ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 12 vedtok Stortinget at den såkalte billighetserstatningsordningen skulle endre navn til Stortingets rettferdsvederlagsordning, fordi begrepet er et mer dekkende uttrykk for hva ordningen står for.

I denne saken, som omhandler en klient som i dag er 52 år gammel mann, har Stortingets utvalg for rettferdsvederlag vedtatt å innvilge i alt 300.000 kroner til mannen for de kritikkverdige forholdene han opplevde på offentlig spesialskole og fosterhjem, ”herunder blant annet fysisk og seksuelle overgrep.”

Mannen søkte via sin advokat Edmund Asbøll om erstatning for mangelfull skolegang og feilplassering i spesialskole, og ble i første runde innvilget 90.000 kroner. Bakgrunnen var fysiske og seksuelle overgrep mannen opplevde etter å ha startet i vanlig skole, men deretter overført til en skole for elever med generelle lærevansker. I sin forklaring fortalte mannen at ”vi hadde jo ingen å snakke med om dette. Vi ble jo bare stemplet som dumme og evneveike. Ingen hadde trodd på oss som var der uansett.” Han senere ble overført, først til en annen offentlig skole og så en annen. Derfor er det uklart om mannen i det hele tatt har fått undervisning i skole.

Om disse oppholdene forteller mannen med egne ord:

”Det var litt bedre der, på den måten at der var det ikke såkalte evneveike elever, men helt vanlige gutter med såkalte lærevansker. Men vi ble også der utsatt for lugging og riving i ører av personalet. Det var mye psykisk press som ikke kan forklarer, men det var lærere som sto over deg og brukte et slags psykisk press for å lære deg ting. Det var mye seksuelle handlinger blant medelever, det var dårlig kosthold og etter skoletid måtte vi jobbe som om vi var voksne. Personer måtte delta i gårdsdriften på øya, lage grusveier osv. Dette var tungt og hardt for meg. De som ikke greide mer, ble låst inne og nektet mat hvis de ikke jobbet.”

I sin vurdering fastslår Stortingets utvalg for rettferdsvederlag at personer som har vært utsatt for omsorgssvikt, fysiske og seksuelle overgrep, ofte ikke vil kunne dokumentere det de har vært utsatt for. Derfor skal beviskravet senkes for elever som gikk på skolehjem/spesialskoler for barn med tilpasningsvasker, tvangsskoler og verneskoler. Det skal legges avgjørende vekt på egenerklæringen om de forholdene det søkes erstatning for.

I saksforberedelsene, som i denne saken omfatter Utdanningsdirektoratet som faginstans, ble det foreslått i alt 300.000 kroner i rettferdsvederlag. Statens sivilrettsforvaltning, som er sekretariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, sluttet seg til denne vurderingen. Siden mannens søknad også omhandlet opphold i til sammen tre fosterhjem, ble Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) konsultert.  De fant det sannsynliggjort at mannen ble utsatt for fysiske overgrep i ett av fosterhjemmene. På bakgrunn av det, fant Statens sivilrettsforvaltning at det etter en samlet helhetsvurdering innvilges et rettferdsvederlag på i alt 300.000 kroner, tilsvarende den øvre del av grensen for utmåling av rettferdsvederlag etter den nye ordningen. Og kanskje like viktig for mannen, skriver Stortingets utvalg for rettferdsvederlag dette i sitt vedtak:

”På vegne av det offentlige vil utvalget beklage at søker har vært utsatt for slike kritikkverdige forhold.”