150.000 kroner i rettferdsvederlag etter mislykket prolapsoperasjon som 2-åring

En snart 70 år gammel kvinne er innvilget rettferdsvederlag fra Staten på 150.000 kroner for senskader hun pådro seg etter en operasjon for rektumprolaps helt tilbake til 1944.

Hun var bare to år og tilsynelatende helt frisk bortsett fra en mindre prolaps da operasjonen ble gjennomført. Foreldrene ble ikke orientert om operasjonen på forhånd. Operasjonen var helt mislykket og endetarmen ble permanent ødelagt. Kvinnen har siden operasjonen vært inkontinent og hatt smerter og andre problemer av fysisk og psykisk art som har medført tapt skolegang, utdanning og yrkeskarriere med påfølgende redusert livskvalitet. En rekke forsøk på å avhjelpe problemene hjalp heller ikke og i 2007 ble endetarmen helt amputert.

Kvinnen søkte erstatning gjennom pasientskadeerstatningsordningen (NPE) men de avslo kravet i 2009 på grunn av foreldelse.

Helsedirektoratet, som har vurdert saken, skriver at "det er vanskelig å vurdere hva man kunne forvente seg av denne type operasjon i 1944, men med dagens viten mener Helsedirektoratet at søker ikke burde vært operert".

I vedlaget for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag heter det at den alminnelige rettferdsvederlagsordningen gir rett til vederlag til personer som er kommet i en særlig uheldig stilling og som er påført skade eller ulempe. Ordningen er ikke lovfestet, og ingen har rettslig krav til å få tilkjent rettferdsvederlag. Avgjørelsen er basert pårimelighetsbetraktninger og avgjøres etter en helhetsvurdering av søkerens anførsler og annen dokumentasjon i saken. Ordningen er ikke ment å dekke det økonomiske kravet for den urett som er skjedd, men er mer å betrakte som en viss oppreisning for den urett som har skjedd men som ingen i dag kan holdes ansvarlig for.