Viktig prinsippseier for retten til behandling i utlandet

Juli 2012: Klagenemnda for behandling i utlandet har gått i mot Helse Sør-Øst som nektet å dekke utgifter til en operasjon av en norsk pasient i utlandet. - En meget viktig prinsippseier, sier familiens advokat Edmund Asbøll.

Utenlandskontoret til Helse Sør-Øst avslo i 2011 en søknad om dekning av utgifter til behandling av en pasient med Calvé-Legg-Perthes’ sykdom ved et sykehus i USA. Avslaget ble begrunnet med at det finnes kompetanse til forsvarlig behandling av klagerens Calvé-Legg-Perthes’ sykdom i Norge.

Men pasientens foreldre mente at dersom de hadde fulgt behandlende leges anvisninger i Norge hadde deres sønn fått et liv i smerter. Han hadde da gjennom store deler av livet måttet sitte i rullestoloperasjonen i USA var en redningsoperasjon. Dersom de ikke hadde foretatt seg noe, hadde han fått len barndom i smerter og i rullestol. Gutten ble tidlig ble rammet av den vanskeligste og mest alvorlige formen for Calvé-Legg-Perthes’ sykdom, Catterall gruppe 4.

Nemda var delt i sin innstilling. Men flertallet mente at i dette helt spesielle tilfellet var det ikke var kompetanse i Norge til å gi klageren forsvarlig helsehjelp, og at loven nettopp åpner for å dekke utgifter til behandling i utlandet ved sykdomstilstander som forekommer så sjelden og/eller er så spesielle at det ikke er bygget opp noe nasjonal kompetanse.

CLP er en sjelden barnehoftelidelse som rammer anslagsvis 1:1200 barn. Av alle disse barna regner man med at 80 % er gutter. Mens medfødt hofteleddsdysplasi forekommer hyppigst hos jenter, opptrer CLP altså 4 ganger hyppigere hos gutter enn hos jenter. Det vanligste er at barnet får sykdommen i en av hoftene men ca 10 % av alle som får diagnosen utvikler sykdommen i begge hofter

Klagenemnda for behandling i utlandet er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b femte ledd og prioriteringsforskriften § 3.Nemnda består av fem medlemmer. Nemnda har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene og dennes vararepresentant er foreslått av brukerorganisasjonene. Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte.

Klagenemnda for behandling i utlandet er opprettet i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).