Vestre Viken HF brøt loven

I den såkalte venteliste-skandalen ved Sykehuset Asker og Bærum, der sykehuset endret juridisk bindende frister for når pasienter skulle kalles inn til kontroll og behandling for å spare penger, representerte advokat Edmund Asbøll en av de rammede. Helsetilsynet, som anmeldte Vestre Viken helseforetak (HF) har nå konkludert med at sykehuset brøt spesialisthelsetjenesteloven.

I saken som Helsetilsynet har vurdert og som beskrives som selve kjernen i venteliste-skandalen, viser den sakkyndige vurderingen at pasienten først ble satt opp til behandling for prostata-kreft tre måneder frem i tid. Deretter forskjøv sykehuset dette til et helt år. Muligheten for forkortelse av liv pga. av forsinkelse foreligger, heter det i vedtaket. Dessuten:

“Vi har ovenfor sykehuset understreket at det å endre fristen for rett til legehjelp som er satt etter pasientrettighetsloven uten en medisinskfaglig vurdering, er uforsvarlig. Ved at sykehuset samtidig har unnlatt å informere pasienter om at fristen er satt, og at den er endret, har sykehuset fratatt pasientene muligheten til selv å føle opp behandlingsforløpet. Statens Helsetilsyn ser meget alvorlig på dette”.
Advokat Asbøll brakte også saken til sin 76-årige klient inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) med krav om erstatning på grunn av sykehusets handlemåte. NPE har nå behandlet saken, og kommet til at klient har rett til erstatning etter pasientskadeloven for følgene av forsinket diagnose og behandling av prostatakreft. Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpet størrelse”.