Vant over NAV i Trygderetten - 60 åring har rett til uførepensjon

En ca. 60 år gammel mann har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått innvilget uførepensjon. NAV nektet mannen uførepensjon, men Trygderetten ga ham medhold i kravet.

Han lider av Charcot Marie Tooths (CMT) sykdom, som er en medfødt nevromuskulær sykdom som stadig blir verre. Følgene av sykdommen er muskelsvinn og nedsatt kraft, koordinasjon og balanseevne. Sykdommen kan ikke behandles. Han er norsk statsborger, men etter å ha arbeidet i ca. fem år i flere EØS-land, ble han registrert innvandret til Norge i 2003.

Mannen maktet i 2005 og 2006 etter hvert ikke å arbeide ikke mer på grunn av plagene. Han opplevde det slik at hendene og føttene ikke lystret signalene fra hjernen. Han søkte derfor om uførepensjon i 2006. NAV trygd avslo kravet samme år. I fjor kom derfor ankesaken opp i Trygderetten.

NAV Klage og Anke mente at mannen er i stand til å utføre tilpasset arbeid, og følgelig ikke oppfyller de medisinske kravene til uføreytelse.. NAV Klage og Anke utelukket imidlertid ikke at en forverring av helsetilstanden kunne begrunne en ny, fremtidig søknad om yrkesrettet attføring, men at det uansett var for tidlig å konkludere, samt at et eventuelt uføretidspunkt sannsynligvis matte fastsettes til et tidspunkt før november 2006, hvilket ville ha medført at vilkåret om tre års forutgående trygdetid ikke var oppfylt.

Trygderetten kom altså til motsatt resultat, og fastslår at de materielle vilkårene for 60-åringens rett til uførepensjon er oppfylt. Trygderetten viste imidlertid også til at folketrygdloven fra 1. januar 2009 fikk et nytt led som etablerer et unntak fra treårsregelen. Unntaket kommet til anvendelse i de tilfeller der vedkommende er medlem i folketrygden på uføretidspunktet.

Trygderetten har dermed opphevet vedtaket, og saken må til ny behandling i Arbeids- og velferdsetaten. 60-åringen får også dekket saksomkostningene.

Kjennelsen var enstemmig.