Tilbud om 1,5 mill i erstatning: Bruk av p-pillen Yasmin førte til blodpropp


En kvinne på 35 år har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått tilbud om nærmere 1,5 millioner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha brukt legemiddelet Yasmin. P-pillen førte til blodpropp i legger og lår, og senere i lungene i 2006.

NPE ga i 2008 kvinnen medhold i at det var en årsakssammenheng mellom bruken av Yasmin og blodpropp-lidelsene. Diskusjonen i ettertid har dreid seg om størrelsen på erstatningen, ikke minst sett i forhold til kvinnens unge alder og hennes muligheter til å komme tilbake til fulltids, tilpasset arbeid.

Erstatningsutbetalingen baserer seg på en mènerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, tap i pensjon samt både påført og fremtidig arbeid i hjemmet og øvrige merutgifter.

Siden kvinnens fremtidige inntektssituasjon imidlertid vanskelig å anslå, og spørsmålet om størrelsen på hennes kommende uførepensjon er ikke avklart hos Nav ennå, valgte NPE å komme med et tilbud på en samlet erstatningsutbetaling. NPE understreker at erstatningsbeløpet må sees i sammenheng med andre offentlige støtteordninger den enkelte selv er ansvarlig for å søke om.

Kvinnen vurderer nå tilbudet sammen med advokat Asbøll.