Nav inngikk forlik - ga uføretrygd for ME/CFS-syndrom

Etter en influensasykdom i 1998, begynte han å føle seg slapp, ekstremt trett og fikk muskelsmerter. Diagnosen var såkalt ME/CFS (myalgisk encefalopati/kronisk postviralt utmattelsessyndrom). Men trygderetten fant ikke at hans medisinske tilstand medførte en varig nedsatt inntektsevne på minst femti prosent, og avslo uføretrygd. Men nå har den 59 år gamle mannen vunnet frem, etter et forlik med Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen).

- En viktig sak, siden utmattelsessyndrom er noe mange er rammet av. Sånn sett representerer forliket er viktig gjennomslag for menneskers rett til uføretrygd på grunnlag av dette, sier advokat Edmund Asbøll.

Hans klient fremmet kravet om uføreytelse etter årelange utredninger, i 2002. Trygdekontoret avslo kravet i 2004, og fylkestrygdekontoret stadfestet avslaget året etter. Da saken kom opp i Trygderetten i 2006, førte heller ikke kravet frem.
 
- Jeg tok ut stevning mot Arbeids- og velferdsdirektoratet samme år, og motparten har nå gitt seg og inngått forlik, forteller Asbøll.
 
Nav Klage og anke skriver i sin melding om vedtak i april i år, følgende:
 
”Nav Klage og anke har tatt din uføresak opp til ny vurdering, og finner å omgjøre vedtaket av 2005 slik at du innvilges uførepensjon etter en uføregrad på 80 prosent”.
 
Trygderetten fant det ikke sannsynliggjort at klientens medisinske forhold hadde medført en varig nedsatt inntektsevne på min femti prosent, delvis begrunnet i at hans reelle arbeidssituasjon kunne sammenlignes med en selvstendig næringsdrivende.
 
Nav Klage og anke fant imidlertid at det måtte legges avgjørende vekt på de medisinske opplysninger i saken, og kom etter en samlet vurdering av dokumentene i saken, til at det måtte ansees som tilstrekkelig dokumentert at mannen i dag har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom. Årsinntekten ble fastsatt til ca. 560.000 kroner, og Nav Klage og anke fant at vilkårene for en uføreytelse etter en uføregrad på 80 prosent var oppfylt, noe som var i tråd med mannens ønske.