Fikk uførestønad etter klage

En 47 år gammel kvinne har fått innvilget tidsbegrenset uførestønad frem til 2011 av NAV (Arbeids og velferdsetaten) etter en klage fra hennes advokat, Edmund Asbøll. NAV dekker også saksomkostningene til advokathjelp.
 
Kvinnen ble gradvis dårligere siden høsten 1999, og siden 2005 har hun vært opptil 100 prosents arbeidsufør grunnet spondylose (slitasjeforandringer i ryggen). I to legeerklæringer ble det påvist nærmest identiske diagnoser, som pr. definisjon er varige.
 
Men hun fikk altså først avslag på sin søknad om uførestønad i 2007, begrunnet i at det ikke var sannsynliggjort at søkeren fyller kravet til varig sykdom.
 
- Etter min mening skulle det svært meget til for at man kan sette til side disse vurderingene fra høyt kvalifiserte medisinere som i tillegg har inngående kjennskap til kvinnens sykehistorie, sier advokat Asbøll i en kommentar. Etter hans bistand er vedtaket nå omgjort.
 
I den nye vedtaket heter det dessuten ”at det legges vekt på at det må ha fremstått som nødvendig for den klagende part å benytte advokathjelp i saken”.