Feil i saksbehandlingen - klager førte frem

Oktober 2012: Advokat Edmund Asbøll har bistått en klient som har følt seg urettferdig behandlet av NAV, og i alle tre klagesakene har klientene hans fått medhold. - NAV's saksbehandling har vært høyst mangelfull og at dette er sterkt betenkelig i saker av så stor betydning for den det gjelder.

Vedtaksmyndigheten i klage- og ankesaker i NAV heter NAV Klageinstans, og organet kan prøve alle sider av saken, og avvise, oppheve omgjøre eller stadfeste NAV lokalt sitt vedta.

Porblemstillingen dreier seg om "du forsto eller burde ha forstått at du har gitt feil opplysninger til NAV, med den følge at du har fått utbetalt ytelse du ikke hadde krav på, eller om du i det minste uaktsomt forårsaket feilutbetalingen ved å gi feil eller mangelfulle opplysninger til NAV" som det heter i et av sakens dokumenter.

I den ene saken klaget den 38 år gamle kvinnen på vedtaket om opphør av tidsbegrenset uførepensjon. Etter en nærmere vurdering besluttet NAV Klageinstans at NAV Kontroll forvaltnings vedtak skal oppheves og sendes tilbake til ny behandling. NAV Klageinstans tok ikke stilling til sakens realiteter, men fastslår at saken var for dårlig opplyst til at NAV Kontroll forvaltning kunne fatte et gydlig vedtak.

I den andre saken, som gjalt klage på tilbakekrevng av påstått feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, fattet også NAV Klageinstans vedtak om at vedtaket måtte oppheves og saken sendes tilbake til NAV Kontroll forvaltning for ny behandling.

Og i den tredje saken, klagen på tilbakekreving av tidsbegrenset uførepensjon, var NAVs Klageinstans vedtak det samme: hele sakskomplekset må sendes tilbake til NAV Kontroll.

- Det er høyst sjelden at et overordnet organ på denne måten setter til side NAVs  saksbehandling, sier advokat Asbøll i en kommentar.