Erstatning for forsinket diagnostikk av nyrelidelse

En ca. 40 årig mann har fått erstatning for forsinket diagnostikk av nyrelidelse. Mannen, som sannsynligvis hadde en medfødt nyre- og urinveisinfeksjon, har etter bistand fra advokat Edmund Asbøll fått medhold i sitt krav om erstatning etter pasientskadeloven av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

NPE  har behandlet saken, og anser saken som alvorlig fordi en tidligere diagnose kunne ha forhindret total nyresvikt og behov for nyretransplantasjon, der mannens mor var donor.

Mannen ble som fireåring operert for nyre- og urinveislidelsene, og han gjennomgikk regelmessige kontroller frem til syvårsalderen. Men i 1999 ble det påvist for høye verdier og dessuten et venstresidig skiveprolaps, samt at blodprøver viste såkalt uttalt nyresvikt. Mannen ble derfor innlagt på Sykehuset Vestfold HF.

Hans allmenntilstand etter operasjonen ansees som tilfredsstillende, men NPE mener at mannen skulle være fulgt opp med urinkontroll, blodtrykkskontroll og blodprøvekontroll minst årlig fra 1987. Etter NPEs mening burde de medisinske forholdene vært avdekket senest i 2004, og fastslår derfor at det foreligger en  pasientskade som følge av svikt ved ytelse av helsehjelp.

Advokat Edmund Asbøll skal nå forhandle om størrelsen på erstatningen til mannen.