670.000 i forlik etter hjerteinfarkt

En 45 år gammel kvinne som fikk hjerteinfarkt og nerveskader i en arm etter å ha brukt legemiddelet Vioxx, har gjennom et forlik med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fått 670.000 kroner i forlik. NPE ville i utgangspunktet gi 485.000 kroner i erstatning for skadene, men gjennom advokat Edmund Asbølls arbeid endte erstatningsbeløpet altså betydelig høyere.

Kvinnen ble i 2006 tilkjent rett til erstatning for hjerteinfarktet, som også førte til kognitiv svikt og nerveskade i en arm, etter å ha brukt legemiddelet Vioxx. Kvinnen var allerede uføretrygdet som følge av revmatiske lidelser.

Summen på 670.000 kroner er i hovedsak fremkommet etter beregninger av påførte og fremtidige utgifter, samt såkalt menerstatning. Dersom en pasient blir påført varige og betydelig skade av medisinsk art, skal det i følge lov om skadeserstatning gis en særskilt menerstatning. Rettspraksis er klar for at det må foreligge en skade med en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 prosent for at skaden skal regnes som betydelig.

NPE skriver:

Vi finner saken tilstrekkelig utredet hva gjelder den varige medisinske invaliditet. Det vil alltid være et skjønn i forholdet av omfanget av skadene. Under tvil finner vi å akseptere en samlet, varig medisinsk invaliditet større enn 34 prosent, uten å gå nærmere inn på det.

De ulike prosentvise invaliditetsgradene er inndelt i grupper. En invaliditetsgrad mellom 25 og 34 prosent er havner i gruppe to. Fra 35 til 44 prosent er gruppe tre. Jo høyere prosentvis invaliditetsgrad, jo høyere tall på gruppen, helt opp til gruppe ni, som er 100 prosent eller mer.